Ecologia Política

ecolpol

L’Ecologia Política indaga sobre la dimensió política de les qüestions mediambientals, desvetllant la manera en què les relacions de poder es manifesten en els processos socio-naturals.  Aquest enfocament ens permet analitzar aspectes relatius a l’accés, ús, gestió i distribució dels béns i danys ambientals, posant l’èmfasi en qui es beneficia i qui es perjudica de les transformacions ecològiques i territorials, i en els conceptes i concepcions del medi ambient i la naturalesa que tenen els distints agents. Per tant, l’Ecologia Política es centra en les formes de poder i relacions de dominació que es donen entre els éssers humans, i entre naturalesa humana i no humana (i que generen diferents manifestacions d’injustícia i exclusió, i diversos graus de degradació, explotació, destrucció, despossessió i ocupació), al mateix temps que ens permet entendre les ecologies i naturaleses que l’acció humana i no humana construeixen, deconstrueixen i reconstrueixen constantment. L’Ecologia Política s’inspira en la ciència de l’ecologia. Aquesta ens ensenya que tot està interconnectat, que els éssers humans som part de la naturalesa, i que aquesta és autònoma i té els seus propis fins (és a dir, que la naturalesa no existeix perquè els éssers humans la dominem i l’explotem).

L’Ecologia Política posa de manifest que:

-Els éssers humans i la naturalesa no humana estem connectats, tant a nivell ontològic com en un plànol més pràctic o relacional

-Les relacions entre éssers humans i naturalesa no humana són eminentment polítiques

-Allò que anomenem naturalesa o medi ambient està determinat per processos polítics i relacions de poder

 Des de Recartografies, la nostra intenció és anar més enllà del conservacionisme, centrat principalment en els impactes de l’activitat humana, i que persegueix visibilitzar i posar fre a problemes com la destrucció de paisatges culturals, l’esgotament de recursos o les diferents formes de contaminació, sense confrontar els factors que els originen.  D’ací la importància de l’Ecologia Política en el nostre treball, ja que aquesta perspectiva aprofundeix en les causes dels problemes ambientals i les troba en les estructures socials, econòmiques i polítiques, i en determinats estils de vida. Encara que hi ha moltes ecologies polítiques, una Ecologia Política crítica i emancipatòria com la que nosaltres adoptem considera que els problemes socio-ambientals no es poden abordar des de les actuals relacions i pràctiques polítiques i econòmiques, precisament perquè aquestes són les que els originen. Per açò, l’Ecologia Política, a més de ser un marc analític des del qual efectuar una crítica al sistema imperant i a les múltiples desigualtats i jerarquies que genera, advoca per un canvi de model de societat, economia i institucions democràtiques. Encara que les pràctiques alternatives propostes des de l’Ecologia Política són múltiples i diverses, totes tenen en comú la defensa de relacions socio-naturals, econòmiques i polítiques més justes (des del punt de vista social, ambiental i ecològic), no autoritàries i igualitàries.

Sota el nostre punt de vista, l’Ecologia Política no és únicament un cos teòric o una disciplina acadèmica. L’entenem també com una sèrie de principis que inspiren a diferents moviments socials i ecologistes, i com una forma de ser i estar en el món.  Per tant, l’Ecologia Política es manifesta no solament en tant que enfocament analític del nostre treball com a investigadores i docents, sinó a través del nostre compromís individual i col·lectiu amb l’activisme polític i social. És per això que ens volem constituir expressament com un grup d’investigació-acció.